תקנון החידון:

רשאים להשתתף בחידון: כל אדם מגיל 18 ומעלה, פרט למפורטים בהמשך.

אינם רשאים להשתתף בחידון: עובדי מכון התורה והארץ ובני משפחותיהם, לרבות ספקים ונותני שירות חיצוניים הנמצאים בקשר עם מכון התורה והארץ החל בשנת 2019.

רשאים להשתתף המתמודדים בשלבים הראשון והשני בשנים הקודמות. המתמודדים שעלו לשלב הסופי בשנים הקודמות רשאים גם כן להשתתף ולהיבחן בשני השלבים הראשונים בלבד, ללא קבלת מלגה.

הרשמה: תחילת ההרשמה היא בראש חודש תמוז תשע"ט והיא תתקיים עד חג הסוכות תש"פ. יש להירשם דרך אתר מכון התורה והארץ www.toraland.org.il  או בטלפון 08-6847325. לא תתאפשר הרשמה מאוחרת.

באתר המכון תחת הכותרת "חידון הארץ ומצוותיה" ניתן למצוא דוגמאות לשאלונים מהשנים הקודמות, סרטים שונים שהוצגו למתמודדים, סרטוני החידונים הקודמים, טיפים, אפשרות לשאול ולהתייעץ, ועוד.

הגינות ושקיפות: המשתתפים מתחייבים לנהוג בהגינות ובשקיפות ולהיבחן על סמך הידע האישי שלהם בלבד, בלא חומרי עזר ובלא סיוע של אנשים אחרים. מכון התורה והארץ רשאי לפסול מועמדים ומשתתפים שלא ינהגו בהגינות או יפרו את כללי התקנון.

סמכות השיפוט: יובהר כי מכון התורה והארץ הוא היחיד שיש לו הסמכות לשפוט בכל סוגיה הקשורה לחידון ולזוכים בו. משתתפי החידון מקבלים על עצמם את סמכות המכון ומתחייבים שלא לערער על החלטת הוועדה הממיינת והשופטים.

בחידון יתקיימו שני מסלולים נפרדים, מסלול לגברים ומסלול לנשים.

חומרי הלימוד: מסלול גברים

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם משניות מסכתות ביכורים ומעשר שני עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים. מבחן זה יהיה מקוון.
 • בשלב המיון השני: היקף המשניות והמושגים הנדרשים יעלה ויכלול את מסכתות ביכורים, מעשר שני, כלאים וחלה, עם פירוש 'קהתי', וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת. מבחן זה יהיה גם כן מקוון.
 • החידון הפומבי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים.

חומרי הלימוד: מסלול נשים

 • לנשים יתקיים שלב מיון אחד בלבד. חומרי הלימוד הם משניות מסכת ביכורים ומעשר שני, עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • במבחן הפומבי היקף החומר יעלה, ויכלול את מסכתות ביכורים, חלה, ערלה ומעשר שני, עם פירוש קהתי, את הלכות כלאים מתוך הספר "הלכות הארץ", וכן את כל חוברת המושגים הנלווים.

תאריכים:

מסלול גברים: מבחן המיון הראשון יערך באמצעיתו של חודש חשוון, מבחן זה יהיה מקוון. מבחן המיון השני יתקיים בתחילת חודש טבת, תאריך מדויק ומקום יימסרו למשתתפים.

החידון הפומבי: יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון הפומבי יעלו 12 המתמודדים שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון השני.

שלבי החידון הפומבי:

יתקיים יום היערכות לחידון הפומבי, ההשתתפות בחידון הפומבי כרוכה בהגעה ליום היערכות זה.

מבחן קדם-פומבי:

 • ביום החידון בשעות הבוקר יתקיים מבחן בכתב שיקיף את החומר הנדרש לחידון הפומבי.
 • כל המתמודדים שייבחנו במבחן הקדם-פומבי יעלו לשלב הפומבי.

חידון 'הארץ ומצוותיה' הפומבי:

 • הניקוד מן המבחן הקדם-פומבי יעמוד לזכות הנבחנים בשלב הפומבי.
 • בחידון יהיו ארבעה מחזורי שאלות.
 • בסיומו של החידון יוכתרו זוכה וסגן.

מסלול נשים: מבחן המיון יתקיים באמצעיתו של חודש כסלו, מבחן זה יהיה מקוון.

החידון הפומבי: יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון הפומבי תעלינה 12 המתמודדים שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון.

שלבי החידון הפומבי:

יתקיים יום היערכות לחידון הפומבי, ההשתתפות בחידון הפומבי כרוכה בהגעה ליום היערכות זה.

החידון יתקיים בתחילת חודש שבט, תאריך מדויק ומקום יימסרו למשתתפות.

 • בחידון יהיו ארבעה מחזורי שאלות.
 • בסיומו של החידון יוכתרו זוכה וסגנית.

פרסים:

גברים

 • עד עשרת המצטיינים במבחן המיון הראשון יזכו למלגה על סך 500 ₪.
 • שנים עשר המצטיינים במבחן המיון השני יזכו במלגה על סך 1000 ₪ ויעפילו לשלב הפומבי של חידון הארץ ומצוותיה. קבלת המלגה מותנה בהשתתפות בפועל בחידון הפומבי.
 • הפרס הראשון בחידון הפומבי: מלגה על סך 10,000 ₪. מלגה זו כוללת גם את המלגה של השלב השני.
 • הפרס השני בחידון הפומבי: מלגה על סך 3000 ₪ שכוללת גם את המלגה של השלב השני, או מלגה של 1000 ₪ מהשלב השני וחופשה זוגית.

נשים

 • עד שנים עשר המצטיינות במבחן המיון יזכו במלגה על סך 500 ₪ ויעפילו לשלב הפומבי של חידון הארץ ומצוותיה. קבלת המלגה מותנה בהשתתפות בפועל בחידון הפומבי.
 • הפרס הראשון בחידון הפומבי: מלגה על סך 10,000 ₪. מלגה זו כוללת גם את המלגה של השלב השני.
 • הפרס השני בחידון הפומבי: מלגה על סך 3000 ₪ שכוללת גם את המלגה של השלב השני, או מלגה של 500 ₪ מהשלב השני וחופשה זוגית.

 

חריגות מן התקנון: הנהלת החידון מוסמכת לאשר בעת הצורך חריגות מן ההנחיות שבתקנון זה.